เรียนภาคสมทบ กับThailand สมัครมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สำหรับน้องๆที่จบม.ปีที่ 6 หรือ ม.6 สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่นี่ ssru.ac.th https://ssru.ac.th ได้ที่นี่ https://ssru.ac.th MARCH 24 2563 SEONo1

  • -

เรียนภาคสมทบ กับThailand สมัครมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สำหรับน้องๆที่จบม.ปีที่ 6 หรือ ม.6 สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่นี่ ssru.ac.th https://ssru.ac.th ได้ที่นี่ https://ssru.ac.th MARCH 24 2563 SEONo1

Tags : 

สวนสุนันทา กับเมืองไทย Registerมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สำหรับน้องๆที่สำเร็จการศึกษาม.ปีที่ 6 หรือ มัธยม6 สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่นี่ ssru.ac.th https://ssru.ac.th Click Here ราชภัฏ MAR 27 2563 Content by

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2020 https://ssru.ac.th https://ssru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

” มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม ”

สำหรับน้องๆที่สำเร็จการศึกษามัธยมปีที่ 6 หรือ ม.6 แล้วอยากหามหาวิทยาลัยดีๆเรียนต่อ สามารถสมัครเข้ามาถึงที่กะไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษาที่ 2020

Charles Darwin \u0e21.\u0e14\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e23\u0e40\u0e25\u0e35\u0e22\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e25\u0e14\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e15\u0e23\u0e35\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e42\u0e17 - thai education news and ...

เดิม ของการจัดตั้งเดิมที่มหาวิทยาลัยเป็นส่วน หนึ่งของวังสวนสุนันทา ซึ่งถือเป็น เขตพระราชฐานแล้วก็เป็นสถานที่ประทับ พักผ่อนพระอริยาบถของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมี ความต้องการกรุณาให้มีการจัดหาดอกไม้นานาพรรณ รวมทั้งก่อตั้งเป็น “สวนสุนันทาอุทยาน” อันมีชื่อมาจากสวนของพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วก็นามของ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการสร้างพระตําหนักเพิ่มเติม เพื่อไว้สําหรับเป็นที่ประทับให้แก่นายจ้างฝ่ายใน และก็เป็นตึกบ้านพัก สําหรับข้าราชสำนัก จํานวน 32 ตําหนักโดยพระวิมาตาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดดา ได้ทรงโปรดให้ตั้งขึ้น “สถานที่เรียนนิภาคาร” ขึ้นภายในสวนสุนันทาเพื่อเป็นสถานศึกษาสําหรับกุลสตรี ให้การเรียนรู้ แก่บุตรหญิงของขุนนาง ข้าราชการผู้มีบรรดาศักดิ์ และก็บริวารจากตําหนักต่างๆกระทั้งในปี พ.ศ. 2475 มีการ เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนายจ้างอย่างยิ่งทําให้บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ ในสวนสุนันทาหวั่นหวาดต่อภัยทางด้านการเมืองก็เลยต่างพากันทยอยออกจากสวนสุนันทากระทั่งหมดสิ้น ทำให้วังสวน สุนันทาที่เคยสวยงามถูกปลดปล่อยให้รกร้างขาดการดูแลรวมทั้งทําให้สถานศึกษานิภาคารถูกยกเลิกดําเนินการไปโดย ปริยาย ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล วังสวนสุนันทาที่ทรุดโทรมได้รับการปฏิสังขรณ์ กลับมาสวยงามอีกครั้ง โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้พื้นที่ของวังสวนสุนันทาให้กำเนิดคุณประโยชน์โดยแปรจาก ราชสํานักฝ่ายในเป็นสถานศึกษาและก็ได้ตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนของชาติ อันเกิดความเจริญของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทามาเป็นลําดับ

ศูนย์ไอทีเตรียมรองรับการใช้แรงงานการศึกษาเล่าเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใช้เพื่อสำหรับในการเรียนการสอนออนไลน์

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า เรียนภาคสมทบ 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลิตบัณฑิตที่เน้นย้ำองค์วิชาความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝังสามัญชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับที่ถือว่าสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาประเทศ มีจิตวิญญาณสำหรับเพื่อการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว

คนจำนวนไม่น้อยอาจไม่รู้เรื่องว่า ทำไมเราจำเป็นต้องเรียนให้จบปริญญาตรีเพื่อกระดาษใบเดียว แม้กระนั้นรู้มั้ยว่านั่นเป็นใบเบิกทางที่จะทำให้พวกเราได้เข้าทำงานในบริษัท เพราะเหตุว่าหากพวกเราไม่ได้เกิดมาในครอบครัวร่ำรวย การจะหางานทำ ไม่ได้ง่าย หรือการจะเข้ามหาวิทยาลัยเอกชน ก็ไม่ง่ายเลยเช่นเดียวกัน SSRU กับประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก ตำบลดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300 เดิมรอบๆนี้เป็นส่วนหนึ่งของวังดุสิตได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “สวนสุนันทา” ถัดมากระทรวงธรรมการ(กระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันนี้) ได้รับมอบพื้นที่ดังที่กล่าวมาแล้วให้จัดเป็นสถานศึกษาชื่อ “โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พุทธศักราช 2480 แล้วก็ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา เมื่อปี พุทธศักราช 2501

ถัดมาได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็น “สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา” https://ssru.ac.th เมื่อปี พ.ศ. 2535 กระทั่งกลายเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา” ตอนวันที่ 15 เดือนมิถุนายน 2547 เดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทรวมทั้งปริญญาเอก อีกทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ มีหลักสูตรที่นานาประการให้นักศึกษาได้เลือกเรียนมากกว่า 50 สาขาวิชา

ราชภัฏ นอกนั้นยังมีวิทยาลัยนานาประเทศและวิทยาลัยการจัดการ นักศึกษาเรียนภาคสมทบสามารถเลือกเรียนได้นานัปการทาง ทั้งผ่าน On line, e-leaning มหาวิทยาลัยได้จัดบริการระบบอินเทอร์เนต อินทราเนต และก็ระบบ Wire-less campus ยืนยันทุกจุดของมหาวิทยาลัยแล้วก็มีระบบฐานข้อมูล (Data base system) ด้านวิชาการและงานศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยเพื่อการสืบค้นแบบ On-line ที่เป็นภาษาอังกฤษ 14 ฐานด้วยเหตุผลดังกล่าวการรับนักศึกษา การมอบตัวนิสิต การลงทะเบียน การส่งคะแนน(เกรด)นักศึกษา การแจ้งผลการศึกษาเล่าเรียน การชำระเงินจะผ่านระบบ On-line ทั้งปวง

และก็ในสภาพสังคมสมัยโลกาภิวัตน์แล้วก็สังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้หรือจะเรียกว่า เศรษฐกิจโมเลกุล (Molecular Economy) การดำเนินอะไรก็ตามจำเป็นต้องหาผู้ช่วยเหลือและการผลิตเครือข่ายทั้งยังข้างในแล้วก็เมืองนอกแล้วก็อีกทั้งภาครัฐและก็เอกชน เพราะเหตุว่าอยากใช้ทรัพยากรร่วมต่างๆร่วมกัน ลดเงินลงทุนและค่าใช้สอยในการลงทุนรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรุ้เหล่านี้ฯลฯ

ในช่วงวิกฤตโรคติดต่อรุนแรง Covid-19 ระบาท มีน้องๆผู้ใดกันสนใจเรียนทางเน็ตบ้างค่ะ ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นมามหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ก็เลยได้ทำข้อตกลงและความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานต่างๆมากเพิ่มขึ้น อาทิเช่น ด้านจัดแจงเรียนการสอนมหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือพัฒนาบุคคลามือกับภาครัฐ แล้วก็ธุรกิจเอกชน อาทิ บริษัท กันตนากรุป จำกัน(มหาชน) MK Restaurants, APRIME, Australia Culinary Solution, สถานที่เรียนธุรกิจการของกินไทยและนานาประเทศ กรมสนับสนุนการปกครองแคว้น อบจ. จังหวัดระนอง กาองกองทัพบกแล้วก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ ทำความร่วมมือด้านวิชาการแล้วก็การศึกษาการสอนกับมหาวิทยาลัยทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา แล้วก็ออสเตรเลีย ได้จัดแจงศึกษาแบบสองปริญญา หรือ Two-degree Program กับ Yunan Normal University, ตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Tin Jin Normal University, Tin Jin Chinese Traditional Medicine University,Vietnam Teacher’s Training, Cambodia Cultural University, Tokyo Education University, Wolver Hampton University, Edith Cowan, Rutgers University, Indiana state University, Califonia state University at Fullerton, Cesar-Rizt Institute, Switzerland ฯลฯ

.
2020 สนใจศึกษาต่อ https://ssru.ac.th ติดต่อได้ที่นี่ https://ssru.ac.th
Website เรียนปริญญาตรี https://ssru.ac.th
บทความโดย: มหาวิทยาลัย


If you need us then send an e mail.